Výroba úředních razítek

   Výroba úředních razítek, na nichž je vyznačen malý státní znak, se řídí zákonem č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky. Úřední kulaté razítko s otiskem o průměru 20 mm, 25 mm, nebo 36 mm a státním znakem, který je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby a případně i označení její organizační součásti a sídla. Používá-li oprávněná osoba více úředních razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný.

   Kulaté razítko se státním znakem vyrobíme po obdržení dokumentů opravňujících k používání úředního razítka.

Razítko pro soudního znalce

   Grafickou podobu kulatého razítka soudního znalce se státním znakem vydává správa Krajského soudu, v jehož seznamu je znalec zapsán. Znalecká razítka obsahují jméno, příjmení a titul, akademický titul či vědeckou hodnost, obor nebo odvětví, pro které je zapsán v seznamu soudních znalců. Razítko pro soudního znalce se vyrábí o průměru otisku 36 mm v modré barvě.

 

Razítko pro soudního exekutora

   Podobu kulatých razítek pro soudní exekutory může vytvořit Exekutorská komora České republiky. Razítka pro soudní exekutory musí obsahovat údaje - jméno, příjmení a titul, označení "soudní exekutor", jeho sídlo. Razítko exekutora o průměru otisku 36 mm v modré nebo fialové barvě má uprostřed malý státní znak a pod ním pořadové číslo.

 

Razítko pro soudního tlumočníka

   Kulaté samonamáčecí razítko pro soudního tlumočníka má na otisku tyto údaje - jméno a příjmení soudního tlumočníka, akademický titul, vědecko-pedagogický titul nebo vědeckou hodnost, jazyk nebo jazyky, pro které je zapsán v seznamu soudních tlumočníků. Grafickou podobu otisku vydává soudnímu tlumočníkovi Krajský soud, v jehož seznamu je uveden. Otisk s textem po obvodu kruhu okolo malého státního znaku má průměr 36 mm a je v modré barvě.

 

Razítko pro notáře

   Samonamáčecí kulaté razítko pro notáře má po obvodu kruhu umístěno jméno a příjmení, akademický titul a místo působení. Uprostřed je vyobrazen malý státní znak a pod ním pořadové číslo. Otisk razítka je fialový nebo modrý.

 

Razítko pro školy

   Úřední razítka se státním znakem pro školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříku podle školského zákona se vyrábí s průměrem otisku 36 mm a malým státním znakem uprostřed kruhu. Po obvodu je umístěn název školského zařízení a jeho sídlo. Při používání více razítek s jednotlivá úřední razítka musí označit pořadovým číslem umístěným pod malým státním znakem.

 

Razítko pro advokáta

   Výrábíme kulaté razítko pro advokáta s jeho jménem a příjmením, akademickým či jiným titulem, označením "advokát" a evidenčním číslem ČAK, pod kterým je zapsán v seznamu advokátů nebo v seznamu usazených evropských advokátů.

   Pokud advokát vykonává advokacii jako společník v obchodní společnosti, ve sdružení, nebo zahraniční společnosti musí razítko obsahovat označení této obchodní firmy nebo společnosti. V případě, že je advokát zaměstnán, musí razítko obsahovat jméno nebo název obchodní firmy zaměstnavatele.

 

Dřevěná úřední razítka

   Zákonem č. 352/2001 Sb. je předepsána pouze podoba otisku úředních razítek, nikoliv jejich forma, proto se pro tyto účely mohou používat i dřevěná razítka. Platí stejné podmínky, otisk je jednobarevný a musí mít průměr 20 mm, 25 mm nebo 36 mm.

   Dřevěné razítko je nutné před otiskem namočit do barevné podušky. Barva podušky se zvolí podle účelu, ke kterému bude dřevěné úřední razítko použito. Škola, soudní znalec a soudní tlumočník objednají modrou, notář, advokát a soudní exekutor fialovou nebo modrou a revizní technik červenou.

 

Další úřední razítka

   Úřady nepotřebují pouze kulatá razítka se státním znakem, ale i obdélníková a čtvercová razítka. Na otisku razítka je pro úřady důležité aktuální datum, k těmto účelům se využívají datumová razítka. Samonamáčecí datumová razítka vytváří otisk datumu o výšce 4 mm s možností kombinace datumu a textu. Nesamobarvící razítka datumová pásková prodáváme s výškou otisku datumu od 3 mm do 18 mm. V obou případech se datum nastavuje manuálně, posunem oběžných pásků.

   Pro značení dokumentů číslicemi slouží číslovací razítka. Samonamáčecí číslovací razítka vytváří otisk čísel s výškou 4 mm, nabízí možnost kombinace textu a čísel. Nesamobarvící číslovací razítka pásková nabízíme s výškou otisku čísel od 3 mm do 18 mm. V obou případech se čísla nastavují manuálním posouváním oběžných pásků.